Sahə rəisinin müavini

Vəzifə Təlimatları:

 • Sutkalıq hasilata nəzarət etmək;
 • Texnoloji itkilərin azalması üzrə təxirəsalınmaz tədbirləri görmək;
 • Neftin, təbii qazın və ya səmt qazının texnoloji sxemə uyğun olaraq nəqli və nəzarət ölçü cihazlarının, sərfölçənlərin düzgün işləməsini təmin etmək;
 • İşçi agentin sərfiyyatına nəzarət, qazlift xətlərində təzyiqin sabit qalması üçün lazım olan tədbirlərin görülməsini təşkil etmək;
 • Çökdürücülərdə yığılan mexaniki qarışığın utilizasiyasını təşkil etmək;
 • Neftin təhvil verilməsi zamanı təmizliyinə nəzarət etmək;
 • Təbii qazın (və ya səmt qazının) kompressor qurğularına qədər təyin olunmuş məntəqələrdə təhvilini təmin etmək;
 • Avtomatik və telemexaniki qurğuların, iformasiya və idarəetmə vasitələrinin işlək vəziyyətdə olmasına nəzarət etmək;
 • İl ərzində sahənin istehsal sahələrinin işinin planlaşdırılmasında iştirak etmək, mühəndis işlərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək;
 • Quyuların texnoloji rejiminin tərtib olunmasıında iştirak etmək və təkliflər vermək;
 • Quyuların əsaslı və cari təmirinin həyata keçirilməsini və təmirdən qaytarılan quyuların mənimsənilməsinin təşkil etmək;
 • Kommunikasiya sisteminin sazlığına nəzarət, nəql xətlərinin vaxtında cari və ya əsaslı təmirini, eləcə də istehsalın səmərəli təşkili məqsədilə dəyişiklik edilməsini təmin etmək, bu məqsədlə sifarişlər tərtib edib aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
 • Neft-mədən avadanlıqlarının təmir plan-qrafiklərinin tərtib olunmasında və onların yerinə yetirilməsində nəzarətin həyata
 • keçirilməsində iştirak etmək, 
 • Mövsümə uyğun (payız-qış, yaz-yay) plan xəbərdarlıq cədvəlini tərtib etmək;
 • Sahənin yanacaq sürtkü materiallarına və ya reagentlərə, eləcə də ehtiyyat hissələri və tez-tez dəyişdirilməsi vacib olan materiallara (qayış ötürmələri, ştuserlər və s.) olan tələbatını təmin etmək üçün tələbnamələrin hazırlanmasını və sərfiyyatın qalıqdan silinməsini həyata keçirmək;
 • Əsas vəsaitlərin qeydiyyatını (uçotunu) aparmaq, qalıq dəyəri sıfır olanların silinməsi üçün müvafiq təlimatlara uyğun sənədləşdirilməni təmin etmək;
 • Sahə üzrə aylıq və ilin əvvəlindən olmaqla statistik hesabatların aparılmasının təmin etmək;
 • Neft-mədən avadanlıqlarının qrafik üzrə sınaqdan və defektoskopiyadan keçirilməsini təmin etmək;
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik, daxili əmək intizamı qaydalarına riayət olunmasını təmin və nəzarət etmək;
 • Ətraf mühitin mühafizəsi təbirlərinin aparılmasının təmini və nəzarət etmək;
 • İşçilərin biliklərinin yoxlanılmasını təşkil edib, onların qiymətləndirilməsini etmək;
 • Vahid idarəetmə sisteminin və Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yeni işə qəbul olunan işçilərin istehsalat təcrübəsinə yiyələnməsini təşkil etmə, və sərbəst işə buraxılmasına nəzarət etmək;
 • İşçilərin xüsusi geyim, fərdi mühafizə vasitələri ilə, eləcə də sahəin yanğına qarşı vasitələrə olan tələbatını ödəmək məqsədilə sifarişlərin vermək;
 • İşçilərin təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək;
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə müvafiq struktur bölməyə dövri hesabatın verilməsinin təmin etmək;
 • İş növlərinin Təhlükəli və çox təhlükəli işlərin siyahısının müvafiq struktur bölməyə (Mərkəzi mühəndis texnloji xidməti və s.) təqdim edilməsinin təmin etmək;
 • Əmək şəraiti vəziyyətinin yoxlanılması (II pillə) jurnalını aparmaq;
 • İş yerinin yazılı təlimatlarla, izahetici, xəbərdarlıq və s. plakatlarla təmin etmək;
 • İş yerlərinin və işçilərin attestasiyası işlərində iştirak etmək.

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 3 İl  İş təcrübəsi 
 • Orta-ixtisas təhsili / Müvafiq sahə üzrə 5 İl İş təcrübəsi 
 • Əməyin mühafizəsini;
 • Əməyin sağlamlığını;
 • Əməyin təhlükəsizliyini;
 • Əmək şərаitinin normallaşdırılmasını;
 • Sanitariya-gigiyenasını;
 • İş növləri və peşələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatlarını;
 • Ətraf mühitin qorunmasını;
 • Mühəndis-geoloji işlərni;
 • Geoloji tədqiqat işlərini;
 • Neft-qaz istismar və xidmət avadanlıq-qurğuların istismarını;
 • Neft-qaz istismar və xidmət avadanlıq-qurğularına baxışını;
 • Neft-qaz istismar və xidmət avadanlıq-qurğularına qulluğunu;
 • Neft-qaz istismar və xidmət avadanlıq-qurğularının təmirini;
 • Quyuların texnoloji rejimlərin saxlanılmasını;
 • Quyu iş rejiminin saxlanılmasını;
 • Neft və qaz quyularının veriminin ölçülməsini;
 • Quyunun təmirə hazırlanmasını;
 • Lay sularının təmizlənməsi və utilizasiyasını;
 • Neftin və qazın təhvilini;
 • Neftin yığılmasını;
 • Texnoloji rejimlərinin saxlanılmasını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile