Böyük geofizik (Modelləşmə və hasilatın proqnozu)

Vəzifə Təlimatları:

 • Struktur modelin (2D və 3D) qurulması, litoloji - petrofiziki parametrlərin proqnozlaşdırılması və neft - qazlılığının qiymətləndirilməsi işlərini həyata keçirmək:
 • Məlumatları toplamaq, keyfiyyət analizini aparmaq və mövcud quyu məlumatları ilə üzləşdirilməsini həyata keçirmək.
 • Məlumatların interpretasiyasını həyata keçirmək:
 • - Əldə olunmuş nəticələr əsasında yataqların strukturunun dəqiqləşdirilməsini həyata keçirmək;
 • - Yataqlar üzrə struktur - tektonik xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmək, 2D və 3D struktur modelin qurulmasını həyata keçirmək (Geoloji modelin qurulmasında istifadə edilir);
 • - Seysmik məlumatların fiziki parametrlərinə əsasən detallı interpretasiyanı həyata keçirmək;
 • - Yatağın (kəsiliş üzrə) litoloji - petrofiziki və neft - qazlılığının qiymətləndirilməsini həyata keçirmək.
 • Geomexaniki modelləşdirmə üzrə işləri həyata keçirmək:
 • Seysmik və quyu məlumatlarını toplamaq;
 • Seysmik və quyu məlumatlarına əsasən məsamə təzyiqini hesablamaq;
 • Seysmik və quyu məlumatlarının üzləşdirilməsini həyata keçirmək;
 • Nəticələrin qazma zamanı alınmış faktiki geoloji göstəricilərlə müqayisəli təhlilini aparmaq;
 • Layihələndirilən quyularda yarana biləcək risklərin qarşısının alınması məqsədilə kəsiliş üzrə təzyiq paylanmasının proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək və tətbiq edilməsini təşkil etmək. Axtarış - kəşfiyyat prospektlərini modellər vasitəsilə təhlil etmək:
 • Təklif edilən quyu yerlərinin seysmik kəsilişlərə və modellərə yerləşdirməklə perspektiv nöqtələrin təyin edilməsini, müqayisəsini və
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) potensial quyunun seçilməsini həyata keçirmək;
 • Axtarış - kəşfiyyat quyularında alınacaq uzunmüddətli hasilat göstəricilərinin proqnozlaşdırılmasını və iqtisadi cəhətdən ilkin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək;
 • Axtarış - kəşfiyyat quyularından alınmış nəticələrin müzakirə olunmasında iştirak etmək;
 • Ümumi inteqrə olunmuş məlumatlar əsasında yatağın növbəti işlənmə istiqamətinə dair təkliflər hazırlamaq
 • Birlik üzrə geofiziki işlərin ilkin texniki sənədləşməsini və yerinə yetirilmiş işlərin uçotunu aparmaq;
 • Struktur bölmə üzrə əməyin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və texniki təhlükəsizliyin tələblərini, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsini təşkil etmək, birlik daxili intizam qaydalarına riayət etmək.

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 4 İl / Müvafiq sahə üzrə İş təcrübəsi dedikdə, müvafiq sahə üzrə mütəxəssis vəzifələrdə iş stajı nəzərdə tutulur.
 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 2 İl / Müvafiq sahə üzrə İş təcrübəsi dedikdə, müvafiq sahə üzrə SOCAR-da bir alt dərəcəli mütəxəssis kateqoriyalı vəzifələrdə iş stajı nəzərdə tutulur.
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile