Xidmət sahəsinin rəisi

Vəzifə Təlimatları:

 • Dövlət yoxlamasından keçiriləcək ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının siyahıdan seçilməsi və rəhbərliyə (Geofizika və geologiya idarəsinin Baş metroloqu) məlumat verilməsi;
 • Normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövlət yoxlamasından keçirilməsi qrafikini hazırlanması;
 • Attestasiyadan keçirilmə vaxtı çatmış avadanlıqların dövlət yoxlamasına təqdim olunması üçün müvafiq sənədlərin hazırlanması;
 • Bölümün (ekspedisiyanın) ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının sökülməsi işlərinə nəzarət edilməsi və görülən təmir işlərinin gedişinə nəzarət edilməsi;
 • Yoxlanılması nəzərdə tutulan ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının sənədlərinin Azərbaycan Metrologiya İnstitutuna göndərilməsinin təmin edilməsi;
 • Dövlət yoxlamasından keçirilən ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının attestasiyası zamanı aşkar olunmuş nöqsanlar barədə qüsur aktının tərtib edilməsi;
 • Görülmüş işlər barədə müvafiq sənədlərdə qeydlərin aparılması;
 • Görülən işlər barədə hesabatın hazırlanması və Baş metroloqa təqdim edilməsi.
 • Mərkəzi mühəndisi geoloji laboratoriyada və qazma kəşfiyyat işləri aparılan gəmilərdə ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının, quraşdırılması, sazlanması və istismara verilməsi işlərində iştirak edilməsi
 • Quraşdırılma və ya sazlanma işləri yerinə yetirələcək ölçmə vasitələrinin
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) və sınaq avadanlıqlarının pasportlarının toplanması və iş yerlərinə gedilməsi;
 • Aparılan quraşdırılma və sazlanma işlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Quraşdırılma və sazlanma işləri yekunlaşdıqda və quraşdırılmış ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının istismara verilməsi ilə bağlı məlumatların və ya iş prosesi bağlı çatışmazlıqlar haqqında məlumatların
 • Geofizika və geologiya idarəsinin Baş metroloquna təqdim edilməsi.
 • Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının yoxlama qrafikinin (kalibrlənmə) hazırlanması
 • Struktur vahidin istifadəsində olan ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının (Laboratoriyada olan avadanlıqlar, gəmidə olan trimbl, summit, rəqəmsal mikroskop kamera və s.) siyahısının ayrı-ayrı struktur bölmələrdən toplanması;
 • Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının müvafiq dövr üzrə sınaq cədvəlinin hazırlanması;
 • Siyahısı tutulmuş daxili nəzarət məqsədilə istifadə olunan ölçmə vasitələri və sınaq avadanlıqlarının müvafiq göstəricilərin (tipi, sayı, ölçmə həddi, dəqiqlik sinfi və dərəcəsi, dövrülüyü və s.) qeyd olunması;
 • Ölçmə vasitələri və sınaq avadanlıqlarının pasport məlumatlarına (tipi, sayı, ölçmə həddi, dəqiqlik sinfi və dərəcəsi, dövrülüyü) və qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq yoxlama qrafikinin tərtib olunması;
 • Ölçmə vasitələri və sınaq avadanlıqlarının yoxlama qrafikinin aidiyyatı dövlət qurumuna (Azərbaycan Metrologiya İnstitutu) təqdim edilməsi;
 • Yoxlama qrafikinin bölümün müvafiq struktur bölmələrinə göndərilməsinin təmin edilməsi.
 • Yeni alınan ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövlət reyestrinə salınması üzrə müvafiq işlərin yerinə yetirilməsi
 • Yeni alınan ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqları haqqında məlumatların müvafiq struktur bölmədən qəbul edilməsi;
 • Dövlət reyestrinə salınması üçün lazım olan sənədlər toplusunun (yoxlama metodikaları, digər müvafiq ölkənin reyestrində olub- olmaması barəsində sənəd, istehsalçının sertifikatları, müvafiq kalibrləmə sənədləri və s.) internet vasitəsilə araşdırılması;
 • Hazırlanmış sənədlər toplusunun və əldə olunmuş məlumatların Geofizika və geologiya idarəsinin Baş metroloquna təqdim olunması.
 • Digər fəaliyyətlər Ölçü işlərinin metroloji təminatı, cihaz və avadanlıqların normal işləməsi üzrə texniki-nəzarətin yerinə yetirilməsi;
 • Bölümün istifadəsində olan ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının təmiri, yoxlamadan keçirilməsi, informasiya texnologiya avadanlıqlarının istismarı və s. əlaqədar sənədlərin qəbul edilməsi, müvafiq təhlil işlərinin aparılması;
 • Struktur bölmənin fəaliyyəti (metrologiya sahəsi) ilə bağlı müvafiq hesabatların hazırlanması;
 • Metrologiyaya aid texniki sənədlərin ekspertizasının aparılmasında iştirak edilməsi;
 • Cihaz və avadanlıqlardan səmərəli istifadə edilməsinə, elektrik enerjisinin, kimyəvi reagentlərin və başqa ləvazimatların qənaətlə işlədilməsinə nəzarət edilməsi;
 • İş yerlərinin təmiz saxlanılması, iş prosesi zamanı əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə qaydaların tələblərinə, daxili intizam qaydalarına riayət edilməsi.

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 1 İl / Müvafiq sahə üzrə 1 il müvafiq sahə üzrə iş stajı (ali təhsili olduqda)
 • Orta-ixtisas təhsili / Müvafiq sahə üzrə 3 İl / Müvafiq sahə üzrə 3 il müvafiq sahə üzrə iş stajı (orta ixtisas təhsili olduqda)
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Səlahiyyətvermə
 • İşçiləri inkişaf etdirmə
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Peşəkarlıq
 • Planlama və təşkiletmə
 • Problem analiz etmə
 • Qrup liderliyi
 • Şifahi özünüifadə
 • Stresin idarə edilməsi
 • İşi təqib etmə
 • Yazılı özünüifadə
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Avtomatika-metrologiya ölçmə işləri
 • Ölçü vasitələrinin yoxlanması
 • Ölçü vasitələrinin kalibrlənməsi
 • Laboratoriya avadanlıqlarının istismarı
 • Avtomatika-metr.avad.-qurğularına baxış
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Avtomatika-metrolo.avadan.-qurğu. qulluq
 • Avtoma.-meter.avad.-qurğu.ste.yox.keçir.
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Ölçmə vasit. dövl. reyestr. salın. qayd.
 • Bilməlidir Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarını;
 • SOCAR-ın əmr, qərar və sərəncamlarını, əsasnamə və təlimatları;
 • Geofiziki cihaz və avadanlıqların texniki-istismar xarakteristikasını, cihaz, avadanlıq, mexanizm və qurğuların texniki xarakteristikalarını və istismar qaydalarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile