Karotajçı

Vəzifə Təlimatları:

 • Quyularda mədən geofiziki tədqiqat işlərinə baza hazırlıq işlərinin aparılması.
 • - İşin xüsusiyyəti, risklər, qəza halları və onların aradan qaldırılması barədə keçirilən təlimatlandırılmada iştirak və «İşdən öncə təlimatlandırma vərəqə»sinin imzalanması.
 • - Cihaz və avadanlıqların sazlığının yoxlanması. (cihaz və avadanləqların yiv yerlərinə baxış keçirib saz olmalarının yoxlanılması, qaldırıcının bucurqadındakı karotaj kabelınə baxışın keçirilməsi, damarlarının və izolyasiya müqavimətinin meqometr vasitəsi ilə yoxlanılması.)
 • - Quyuda istifadə olunacaq quyu və avadanlıqların qablaşdırılması və nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi.
 • Quyularda aparılan mədən geofiziki tədqiqat işləri üçün hazırlıq və tamamlanma işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Quyuya endiriləcək quyu cihazınının nəqliyyat vasitəsindən (laboratoriyadan) quyunun qəbul körpüsünə gətirilməsi.
 • - Quyuya endiriləcək quyu cihazınının altlıqların üzərinə yerləşdirilməsi.
 • - Mədən geofiziki tədqiqat işləri bitdikdən sonra cihazın quyudan çıxarılması.
 • - Cihazların, istiqamətləndirici roliklərin və digər köməkçi vasitələrinin yığılıb təmizlənməsi və yağladıqdan sonra daşınması üçün nəzərdə tutulan avtonəqliyata yüklənməsi.
 • Yüksək təzyiqli quyularda tədqiqat işləri aparmaq üçün quyuağzı kipləşdiricilərin (Lubrikatorların) bazada hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Lubrikatorun gövdələrini xüsusi altlıqların üzərinə yerləşdirilməsi.
 • - Lubrikatorın gövdələrinin birləşmə hissələrində yerləşən kipləşdirici rezinlərin (oring və digər rezinlər) yağlanması.
 • - Lubrikatorun gövdələrini xüsusi altlıqların üzərində bir birinə keçirilərək birləşdirilməsi.
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar)
 • - Cihaz və avadanlıqların qablaşdırılaraq nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi.
 • Təzyiq altında kəmərli quyularda lubrikatorla mədən geofiziki tədqiqat işlərinə hazırlıq və tamamlama işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Quyuağzı kipləşdiricinin (Lubrikatorun) avadanlıqlarının quyu ətrafında təlimata uyğun olaraq münasib yerlərə gətirilməsi.(Control Panelin yeri diqqətlə seçilməlidirki lubrikator quyu ağzına qaldırılan zaman təzyiqli yağ şlankları zədə almasın)
 • - Kabelin rolikdən keçirilməsi.
 • - Kran vasitəsilə bütün hissələrin quyu ağzına qaldırılmasında iştirak edilməsi.
 • - Təzyiq altında kəmərli quyularda lubrikatorla mədən geofiziki tədqiqat işləri bitdikdən sonra quyuya endilmiş quyu cihazının quyu ağzına yaxınlaşmasına 15-20 metr qalmış məsafədən kabelin qaldırılması.
 • - Kabel başlığının quyu cihazından açılması.
 • - Kran vasitəsilə bütün hissələrin quyu ağzından qaldırılaraq quyunun qəbul körpüsünə endirilməsində iştirak edilməsi.
 • - Lubrikatorun gövdəsi üzərində xüsusi hissələrə trosları keçirmək məqsədilə bağlanılmış sancaqların açılması.
 • - Lubrikatorun gövdələrinin bir birindən ayrılaraq açılması.
 • - Cihazların ,istiqamətləndirici gövdələrin və digər köməkçi vasitələrin yığıb təmizlənməsi və yagladıqdan sonra daşınması üçün nəzərdə tutulan avtonəqliyata yüklənməsi.
 • Quyunun qəliblənməsi.
 • - Quyunun qəliblənməsi üçün nəzərdə tutulmuş şablonun altlıqlardan əl ilə
 • qaldırılması və quyuağzına istiqamətləndirilməsi.
 • - Quyunun qəliblənməsi prosesi boyunca karotaj kabelinin hərəkətinə
 • nəzarət edilməsi.
 • - Quyuya endirilən şablonun quyudibindən qaldırılmasına nəzarət edilməsi.
 • - Quyudan qaldırılan şablonun altlıqların üzərinə yerləşdirilməsi.
 • - Quyudan qaldırılmış şablonun laboratoriya nəqliyyat vasitəsinə
 • yerləşdirilməsi.
 • Quyularda aparılan mədən geofiziki tədqiqat ölçü işlərinin yerinə yetirilməsi
 • Açıq lüləli və kəmərli quyularda aparılan mədən geofiziki tədqiqat ölçü işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Açıq lüləli quyularda və kəmərli quyularda aparılan mədən geofiziki tədqiqat ölçü işləri zamanı karotaj kabelinin hərəkətinə nəzarət edilməsi.
 • Svablama mədən geofiziki tədqiqat ölçü işlərinin aparılması.
 • - Quyuya endiriləcək svablama qurğusunun xüsusi hazırlanmış şablon ilə qəliblənməsi.
 • - Svab qurğusunun qırılmaması üçün muftalarda sıx bərkidilməsi.
 • - Svab qurğusuna manometrin yerləşdirilərək bərkidilməsi.
 • - Quyudakı mayenin svab qurğusuna daxil olması məqsədilə quyğunun yuxarı hissəsində xüsusi yarıqların alət və ya cihaz vasitəsilə açılması.
 • - Hazırlanmış svab qurğusunun başlığının kabel başlığına birləşdirilməsi.
 • - Quyuya endirilib və qaldırılmış svab qurğusunun daxilinə yığılmış mayenin xüsusi çənlərə boşaldılması.
 • Partlayış atma işlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edilməsi
 • Kabel ilə perforasiya atma işlərinə baza hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Kəmərdə tədqiqat işlərinə baza hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Aksesuarların qablaşdırılması.
 • - Qablaşdırılmış aksesuarların daşınması üçün ayrılmış, xüsusi icazəsi olan nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi.
 • Kabel ilə perforasiya atma işlərinin quyuda hazırlıq və tamamlanma işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Yüksək təzyiqli quyularda tədqiqat işləri aparmaq üçün quyuağzı kipləşdiricilərin (Lubrikatorların) bazada hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Quyuya endiriləcək quyu cihazınının quyunun qəbul körpüsünə gətirilməsi və altlıqların üzərinə yerləşdirilməsi.
 • - Lubrikatorun gövdəsi üzərində xüsusi hissələrə trosları keçirmək məqsədilə bağlanılmış sancaqların açılması.
 • - Lubrikatorun gövdələrinin bir birindən ayrılaraq açılması.
 • - Perforatorun, gövdələrin, (gövdəsizdə-lentin) və digər köməkçi vasitələrin yığılıb təmizlənməsi və yağladıqdan sonra daşınması üçün nəzərdə tutulan avtonəqliyata yüklənməsi.
 • Kabel ilə perforasiya (gövdəli və gövdəsiz lentvari) atma işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Sifarişə uyğun olaraq gövdəli (gövdəsiz lentvari) perforatorun gövdəsinin daxilində olan seperatorun çıxarılaraq xüsusi hazırlanmış masa üzərinə yerləşdirilməsi.
 • - Yığılmış perforator gövdəsinin quyunun qəbul körpüsünə gətirilərək xüsusi dayaqlar üzərinə yerləşdirilməsi.
 • Nasos Kompressor boruları ilə perforasiya atma işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Kabel ilə perforasiya atma işlərinin quyuda hazırlığının yerinə yetirilməsi.
 • - Kəmərdə quyuların qəliblənməsi (şablon) işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Verilmiş quyu dibinin və perforasiya intervalının açıq olmasının öyrənilməsi, atılacaq intervalın dəqiqləşdirilməsi məqsədilə qamma karotaj mədən geofiziki tədqiqat ölçü işinin aparılmasında iştirak edilməsi.
 • - Nasos-kompressor borularının endirilmə dərinliyinin dəqiqləşdirilməsiməqsədilə quyularda aparılan Lokatrmufta mədən geofiziki tədqiqat ölçü işinin aparılmasında iştirak edilməsi.
 • - İş planında tərtib olunmuş perforator sxemə uyğun olaraq perforator sisteminə yığılacaq gövdələrin ardıcıl nömrələnərək hazır vəziyyətə gətirilməsi.
 • - Sifarişə uyğun olaraq perforatorun gövdəsinin daxilində olan seperatorun çıxarılaraq xüsusi hazırlanmış masa üzərinə yerləşdirilməsi.
 • Detonasiya qaytanından hazırlanmış torpedlə qəza ləğvetmə işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Kabel ilə perforasiya atma işlərinin quyuda hazırlığının yerinə yetirilməsi.
 • - Kəmərdə quyuların qəliblənməsi (şablon) işlərində işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • - Verilmiş quyu dibinin və perforasiya intervalının açıq olmasının öyrənilməsi, atılacaq intervalın dəqiqləşdirilməsi məqsədilə qamma karotaj mədən geofiziki tədqiqat ölçü işinin aparılmasında iştirak edilməsi.
 • Quyuiçi avadanlığın tutulma intervalının müəyyən edilməsi məqsədilə tutulma yerinin təyini mədən geofiziki tədqiqat ölçü işinin aparılmasında iştirak edilməsi.
 • Tutulmuş quyuiçi avadanlığın tutulma yerindən kəsilməsi, azad olunması, istismar quyularında məhsuldarlığın artırılması məqsədilə aparılan torped (kumulyativ və ya Fuqaslı) ilə borunun kəsilməsi işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • Kabel ilə perforasiya atma işlərinin quyuda hazırlığının yerinə yetirilməsi.
 • Kəmərdə quyuların qəliblənməsi (şablon) işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • Verilmiş quyu dibinin və perforasiya intervalının açıq olmasının öyrənilməsi, atılacaq intervalın dəqiqləşdirilməsi məqsədilə qamma karotaj mədən geofiziki tədqiqat ölçü işinin aparılmasında iştirak edilməsi.
 • Quyuiçi avadanlığın tutulma intervalının müəyyən edilməsi məqsədilə tutulma yerinin təyini mədən geofiziki tədqiqat ölçü işinin aparılmasında iştirak edilməsi.
 • Paker ilə perforasiya atma (Süni quyu dibi yaratmaq) və Jelonka ilə sement körpüsünün qoyulması işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • Perforasiya atma işlərinin quyuda hazırlığının yerinə yetirilməsi.
 • Kəmərdə quyuların qəliblənməsi (şablon) işlərinin yerinə yetirilməsi.
 • Verilmiş quyu dibinin və perforasiya intervalının açıq olmasının öyrənilməsi, atılacaq intervalın dəqiqləşdirilməsi məqsədilə qamma karotaj mədən geofiziki tədqiqat ölçü işinin aparılmasında iştirak edilməsi.
 • Yığılmış paketin quyunun qəbul körpüsünə gətirilərək xüsusi dayaqlar üzərinə yerləşdirilməsi.
 • Jelonkanın (dəmir borunun) quyunun qəbul körpüsünə gətirilərək xüsusi dayaqlar üzərinə yerləşdirilməsi.
 • Atılmış jelonkanın gövdəsinin nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi.
 • Rəhbərlik tərəfindən ayrılmış sahələrdə təmizlik və abadlıq işlərinin aparılması.
 •  İş yerinin işə hazırlığı və işin sonunda yığışdırılması, avadanlıq və ləvazimatın lazımi səviyyədə saxlanılması.
 • İş prosesi zamanı əməyin mühafizəsi qaydalarına, tullantıların idarəedilməsi proseduruna əməl edilməsi.
 • Qəza hallarında qəzaların ləğvi planına uyğun hərəkət edilməsi.

Namizədə tələblər:

 • Tam orta təhsil
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Üzmə bacarığı haqqında sənəd
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Keyfiyyət yönümlülük
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Sanitariya-gigiyena
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Yanğının söndürülməsi üsulları
 • Yanğınsöndürmə avadan. istifadə qayd.
 • Quyu geofiziki işlər
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Partlayıcı maddələrin tətbiqi
 • Quyularda geofiziki tədqiqatların aparılması qaydasını;
 • Karotaj-perforator cihaz və avadanlıqlarının fəaliyyət prinsiplərini, quraşdırılması sxemini və onların istismar qaydalarını;
 • Quyularda geofiziki tədqiqatların aparılmasında işlədilən təchizat mənbəyinin tiplərini və onlarla davranış qaydalarını;
 • Karotaj kabellərinin izolyasiyasının yoxlanması və təmiri qaydalarını;
 • Lehimləmə işlərinin yerinə yetirilmə üsullarını, partlayıcı materiallar haqqında əsas məlumatları və onlarla davranış qaydalarını, geofiziki quyu cihazlarına texniki xidmətin həyata keçirilməsi qaydalarını; karotaj kabellərinin birləşdirilməsi və quyu cihazlarının hazırlanması üsullarını;
 • Quyu cihazlarının yığılma və sökülmə ardıcıllığını, kabelin işçi vəziyyətinə gətirilməsini;
 • Partlayış işlərində “Təhlükəli zona” anlayışı və bu zonada işlərin təhlükəsiz aparılması qaydalarını;
 • Uyğun metodla yerinə yetirilən işin (partlatma işləri,yüksək gərginlikli cərəyanla iş, ionlaşmış şüalarla iş)  təlimatını;
 • Cihazların sazlanmasını və onların etalonlaşdırılmasını;
 • Radiotexnika və elektrotexnika ilə bağlı elementar məlumatları;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını. 

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

ads_desktop
ads_mobile