Qrup rəisi, proqramçı (Avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları şöbəsi)

Vəzifə Təlimatları:

 • Tətbiqi proqram təminatının layihələndirilməsi və hazırlanması
 • Obyektin analiz olunması və iş mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsi;
 • Layihə məhdudiyyətləri və imkanları, fəaliyyət tələbləri və interfeyslərə dair informasiyanın əldə edilməsi və mütəxəssislərlə (mühəndis və proqramçılar) məsləhətləşmələrin aparılması;
 • Müvafiq vaxt çərçivəsində layihələşdirmə imkanının və xərc məhdudiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün istifadəçi ehtiyaclarının və proqram təminatına olan tələblərin təhlil edilməsi;
 • Texniki şərtlər və proqramlar üzrə mürəkkəb texniki modulların, tətbiqi proqram təminatlarının, prototiplər və kompüter proqramlarının müəyyən edilməsi və hazırlanması;
 • Sistemin imkan və tələblərinin təhlili ilə bağlı məlumatların saxlanılması, emal edilməsi, "Klient-server" arxitekturalı məlumat bazası yaradılmasının təmin edilməsi;
 • Verilənlər bazasının və proqram təminatının strukturunun işlənilməsinin təmin edilməsi.
 • Proqram təminatının yazılması və yeni avadanlığa uyğunlaşdırılması
 • Proqram təminatı arxitekturasının icra üzrə müvafiq bölgüsünün aparılması;
 • Verilənlər bazası idarəetmə sisteminin kompüterə yüklənilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Nəzarət və idarəetmə şkaflarının kontrollerinə proqram təminatının (əlaqə modulu ilə birlikdə) yüklənilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Müasir məlumat mübadiləsi üsul və vasitələrinin (simsiz telemetriya - radio, GSM/GPRS; WEB monitorinq), paylanmış idarəetmə (DCS) sistemlərinin işlənilməsi və tətbiqinə nəzarət edilməsi;
 • PLC (proqramlaşdırılabilən məntiqi kontroller) idarəetmə şkafının iş rejimlərinin layihədə nəzərdə tutulmuş texnoloji prosesin alqoritminə uyğun obyekt imitatoru ilə (giriş və çıxış siqnalların yoxlanılması - imitasiya test rejimində yoxlanılması;
 • Aparat-proqram kompleksinin informasiya-idarəetmə strukturunun alt sistemləri ilə (DCS -SCADA), müəssisədə istehsalın koordinasiya, analiz və optimizasiyası üçün tətbiq olunan yuxarı səviyyəli tətbiqi proqram arasında inteqrasiya olunaraq informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Mövcud proqram təminatını yeni avadanlığa uyğunlaşdırmaq və ya onun fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün aşkara çıxan səhvlərin düzəldilməsinin təmin edilməsi.
 • Proqram təminatının fəaliyyətinin sınaqdan keçirilməsi və istifadəçiyə təqdim edilməsi
 • Proqram təminatı modullarının blok-sxeminin çəkilməsi, məlumat bazası modelinin, modulların və arxitekturanın layihələndirməklə işlənməsi, sazlanması və sınaqdan keçirilməsi;
 • Proqram təminatının monitorinqinin həyata keçirilməsi və sistemin iş qabiliyyətini artırmaqla texniki -şərtlərin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi;
 • Kompüterin texniki iş rejimlərinin, sxemlərinin və periferiya qurğularının modifikasiyalarının müəyyən edilməsi, tövsiyə edilməsi və planlaşdırılması;
 • Təhlükəsizlik sisteminin yoxlanılması və sınaq nəticələri əsasında aparılan dəyişikliklərə nəzarət edilməsi;
 • Texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işə buraxılmasında iştirak edilməsi;
 • İşçi personala sistemin proqram təminatından istifadə edilməsi qaydalarının öyrədilməsi.
 • Avtomatlaşdırılmış idarəetmə və Dispetçer nəzarəti və idarəetmə sistemlərinin informasiya və proqram təminatına texniki xidmətin göstərilməsi;
 • İdarəetmə sisteminin proqram təminatının analiz olunması və mümkün işlərin müəyyənləşdirilməsi;
 • SCADA proqram təminatının düzgün işləməsinin yoxlanılması;
 • Sistemin səviyyələri (idarəetmə şkafı və dispetçer səviyyəsi) arasında inteqrasiyanın və əlaqənin yoxlanılması;
 • Sistemin verilənlər bazasının SCADA proqram təminatı ilə əlaqəsinin yoxlanılması;
 • Verilənlər bazasının optimallaşdırılması, ehtiyat surətinin arxivləşdirilərək saxlanılmasına nəzarət edilməsi;
 • İdarəetmə sisteminin proqram təminatının düzgün işləməsinin yoxlanılması;
 • Texniki xidmətin yerinə yetirilməsi haqqında aktın tərtib edilməsi və razılaşdırılması. 

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 
 • 5 İl / Müvafiq sahə üzrə İş təcrübəsi dedikdə 
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft PowerPoint
 • Delphi
 • SQL Server
 • C++
 • OpenText
 • Proqramlaşdırma
 • Layihələndirmə və dizayn
 • Şəbəkə idarəetməsi
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Sanitariya-gigiyena
 • Avtomatlaş.rəqəmsal dinamometriya proqr.
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • Hesab. texnikası və avad. texniki istis
 • Texn. prosesl. nəzar. və idarəetmə proq.
 • Texn. prosesl. idarə. avt. p.(RealFlex)
 • Windows Server OS
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Yanğın mühafizəsinin əsasları
 • Elektron cihaz və avadan. istismarı
 • Texnoloji proses.idarəet.avtomatlaşdır.
 • Neft və qaz sənayesinin əsas texnoloji obyektləri və prosesləri haqda ümumi bilgiləri;
 • Müasir standart və normativ sənədləri, elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərini, işlənilən layihələrin həyata keçirilməsi üçün mövcud texniki imkanları;
 • Layihə smeta sənədlərinin hazırlanmasında istifadə olunan beynalxaq və yerli standart və normativ sənədləri (sahə üzrə) ilə işləməyi;
 • Cizgi və sxemlər haqqında anlayış;
 • Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və istismarı üzrə nəzəri və praktiki bilikləri;
 • Rəqəmli texnika və mikrokontrollerler üzrə bilikləri;
 • İnteqral texnologiyaların son nailiyyətlərindən olan müasir intellektual nəzarət ölçü cihazlarını;
 • İnformasiya mübadiləsi interfeyslərini;
 • Mikrokontroller texnikasinın, Kontroller və Proqramlaşdırıla bilən məntiqi kontrollerlərin (PLC) əsaslarını;
 • Elektronikanın və hesablama texnikasının (say sistemləri) əsaslarını;
 • Elektron sxemlərin funksional, prinsipial sxemlərinin işlənməsini.
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, yanğından mühafizənin norma və qaydalarını, mülki müdafiə qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile